સિનીયર સબ એડીટર, વર્ગ - ૩ અને માહિતી મદદનીશ, વર્ગ – ૩ ની ભરતી

ગુજરાત સરકારના માહિતી નિયામકની કચેરી હસ્તકની નીચે દર્શાવેલ સિનીયર સબ એડીટર,વર્ગ-૩ની ૧૫ અને માહિતી મદદનીસ, વર્ગ -૩ની ૬૨ મળી કુલ :૭૭ જગ્યાઓ

જગ્યા નું નામ - સિનીયર સબ એડીટર, વર્ગ - ૩ અને માહિતી મદદનીશ, વર્ગ

જગ્યાઓ – ૭૭

કેવી રીતે અરજી કરવી

અરજી કરવા માટે ઓફિસિયલ સાઈટ ઉપર જવું. જેની લીંક નીચે આપેલી છે.

અહી ક્લિક કરવી

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની તારીખ: ૨૨/૦૧/૨૦૨૧

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૩/૦૨/૨૦૨૧

નોધ: વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ સીટે પર જવું તેની લીંક નીચે આપેલી છે.

વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત અને વધુ માહિતી માટે નીચે ની લીંક ઉપર જવું.

અહી ક્લિક કરવી

સિનીયર સબ એડીટર, વર્ગ - ૩ અને માહિતી મદદનીશ, વર્ગ – ૩ ની ભરતી